I/S Skovsted Losseplads

Kanstrupvej 3
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 09
CVR. nr. 30811526
EAN nr. 5798003990156


ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag kl. 7.00 - 15.30


ADMINISTRATION:

Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 17 17
Tlf. direkte 99 17 21 58
E-mail:
teknisk@thisted.dk
 
       

Priser

TAKSTBLAD pr. 01.01.2016

LOSSEPLADS:
Varenr. Varebeskrivelse   Pris
100115 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding Kr.      825,-/ton
100117 Flyveaske fra kombineret forbrænding Kr.      825,-/ton
100119 Affald fra røggasrensning Kr.      825,-/ton
100215 Andet slam fra filterkager Kr. 825,-/ton
100912  Andet partikelformet materiale Kr. 825,-/ton
101012  Affald fra bindemidler  Kr. 825,-/ton
101112  Affaldsglas Kr. 825,-/ton
120101 Filspåner og drejespåner af jern Kr.      825,-/ton
120102 Metalstøv og - partikler af jern Kr.     825,-/ton
120104 Metalstøv og - partikler af ikke jernmetal Kr.      825,-/ton
120117  Affald fra sandblæsning  Kr. 825,-/ton
161102  Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer Kr. 825,-/ton
161106  Foringer og ildfaste materialer fra ikke metallurgiske processer Kr. 825,-/ton
170101  Rent erhvervsaffald beton, jernarmeret, kommunale institutioner
Kr. 120.-/ton*
170102  Rent erhvervsaffald beton og mursten, kommunale institutioner
Kr. 90.-/ton*
170201 Træ (imprægneret træ)  Kr.  825,-/ton
170202  Glas Kr.  825,-/ton
170203  Plast (ikke genanvendeligt PVC)  Kr.  825,-/ton
170504 Jord og sten, olieforurenet jord  Kr.  825,-/ton
170504-1 Jord og sten, metalforurenet jord  Kr.  825,-/ton
170504-2 Jord og sten, lettere forurenet  Kr. 565.-/ton
170508 Ballast fra banespor  Kr.  825,-/ton
170604 Isolationsmaterialer  Kr.  825,-/ton
170605 Hele asbestplader  Kr.  1.230,-/ton
170606 Knuste asbestplader samt andet asbestholdige byggemateriale, støvende  Kr. 1.230,-/ton
170802 Gipsbaserede byggematerialer  Kr.  825,-/ton
170902 Bygnings og nedrivningsaffald indeholdende PCB Kr.   1.230,-/ton
170904 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald  Kr.  825,-/ton
190116 Kedelstøv primært fra I/S Kraftvarmeværk Thisted Kr.      825,-/ton
190503 Kompost , ikke forbrændingsegnet  Kr.  825,-/ton
190801 Ristegods  Kr.  825,-/ton
190802 Affald fra sandfang  Kr.  825,-/ton
190805 Slam fra behandling af byspildevand  Kr.  825,-/ton
190812 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand  Kr.  825,-/ton
190814 Slam fra anden behandling af industrispildevand  Kr.  825,-/ton
191212 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald  Kr.  825,-/ton
200138 Træ- telefonpæle med et indhold af arsen (Kommunalt)  Kr.  825,-/ton
200199 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret også asbest fra genbrugspladser (kommunalt)  Kr. 1.230,-/ton
200201 Trærødder Kr. 155.-/ton*
200301 Blandet kommunal indsamlet affald  Kr.   825,-/ton
200303 Affald fra gadefejning (kommunalt) Kr.   825,-/ton
200306 Affald fra rensning af kloakker (kommunalt)  Kr.   825,-/ton
200399 Kommunalt indsamlet affald ikke andetsteds specificeret  Kr.   825,-/ton

SALG FRA GENBRUGSPLADS:

100000 Salg af knust beton, grus  Kr.  45,-/ton
200000  Salg af knust beton, sand  Kr. 35,-/ton
300000  Salg af knust beton, blandet  Kr.  40,-/ton
400000  Salg af knuste trærødder  Kr.  45,-/ton

* Affaldstype til genbrugsplads

Priserne er gældende forMorsø og Thisted Kommune.
Alle andre kommuner faktureres med kr. 50,00 mere pr. ton til deponi
Alle priser er incl. statsafgift (P.T. 475,00 kr/ton) og excl. Moms

Priser

TAKSTBLAD pr. 01.01.2015:

Prisliste 2015.pdf